Zamów DEMO
Zamów DEMO
slid

REGULAMIN SERWISU


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.tusoft.com.pl

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.TUSOFT.COM.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Gwarancja produktu

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 10. Własność intelektualna

 11. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.tusoft.com.pl prowadzony jest przez Marcina Tutak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Tusoft Systemy Informatyczne TUTAK MARCIN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krakowska 129, 32-652 Pszczyna, NIP: 6381697052, REGON: 241648013, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tusoft.com.pl, tel. +48 32 441 81 44, fax. +48 32 441 81 45.

 2. Serwis www.tusoft.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.tusoft.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.tusoft.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Serwis nie umożliwia składania Zamówień za jego pośrednictwem.

 6. Zamówienie można składać wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym na załączonym na stronie Serwisu formularzu.

 7. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 8. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu Klient uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 9. Złożone Zamówienie musi posiadać pełne dane Klienta oraz numery kontaktowe niezbędne Usługodawcy w realizacji Zamówienia.

 10. Serwis www.tusoft.com.pl informuje, że Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, na terenie Polski.

 11. Produkty oferowane przez Usługodawcę są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006.90.631 j.t.),

 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.tusoft.com.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 3. KLIENT – Usługobiorca będący podmiotem świadczącym usługi pogrzebowe, który zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

 4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 5. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tusoft.com.pl

 6. USŁUGODAWCA,SPRZEDAWCA Marcin Tutak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Tusoft Systemy Informatyczne TUTAK MARCIN, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bielska 6A, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381697052, REGON: 241648013.

 7. PRODUKTrzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

 8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą.

 9. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 10. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z usługi przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Usługodawca nie umożliwia zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 3. Ceny Produktów uwidocznione na stronie internetowej Serwisu podane są w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Usługodawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • niniejszy Regulamin.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT). Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur w formie elektronicznej i do przesyłania ich na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 14 1050 1315 1000 0090 7466 7768 (ING Bank Śląski) Tusoft Systemy Informatyczne TUTAK MARCIN, ul. Bielska 6A, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381697052.  W tytule przelewu należy wpisać "Numer ewidencyjny zamówienia:........ oraz nazwę firmy pogrzebowej" 

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia Produkt poprzez wysłanie go na wskazany przez Klienta adres e-mail albo poprzez wysłanie Produktu na nośniku CD na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 2. Koszty dostawy Produktu, w przypadku nośnika CD, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 3. Zakupione Produkty na nośniku CD są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem wskazanym przez Usługodawcę, po wcześniejszych ustaleniach z Klientem.

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty przedstawione w Serwisie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia udostępnienia Produktu Klientowi

 3. Szczegółowe zasady i warunki gwarancji określa § 5 umowy licencyjnej oprogramowania.

 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  program@funeralsystem.pl lub pisemnie na adres: ul. Bielska 6A, 43-200 Pszczyna.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu na nośniku CD, należy go dostarczyć na adres: ul. Bielska 6A, 43-200 Pszczyna.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tusoft.com.pl

 2.  
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tusoft.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Marcina Tutak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Tusoft Systemy Informatyczne TUTAK MARCIN, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bielska 6A, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381697052, REGON: 241648013. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tusoft.com.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tusoft.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

POBIERZ DOKUMENT PDF

Skontaktuj się z nami


footer icon
TuSoft Systemy Informatyczne
footer icon
ul. Krakowska 129
32-652 Bulowice
footer icon
Telefon: +48 32 441 81 44 
Fax: +48 32 441 81 45 
Email: kontakt@tusoft.com.pl

 

ZAMÓW DEMO PROGRAMU


logo

Copyright © 2022 Tusoft Wszelkie prawa zastrzeżone